Февраль 17, 2019

Անգլերեն 1-ին մակարդակ

Դասընթացի մեկնարկը՝  ս.թ. փետրվարի 21-ին: Հաճախականությունը — շաբաթական 3 օր՝ երեքշաբթի հինգշաբթի շաբաթ Տևողությունը՝ ժամը 18:30-ից 21:30 (3 ժամ՝ ընդմիջումով)  
Февраль 17, 2019

Անգլերեն 1-ին մակարդակ

Դասընթացի մեկնարկը՝  ս.թ. փետրվարի 21-ին: Հաճախականությունը — շաբաթական 3 օր՝ երեքշաբթի հինգշաբթի շաբաթ Տևողությունը՝ ժամը 10:00-ից 13:00 (3 ժամ՝ ընդմիջումով)  
Февраль 17, 2019

Անգլերեն 2-րդ մակարդակ

Դասընթացի մեկնարկը՝  ս.թ. փետրվարի 19-ին: Հաճախականությունը — շաբաթական 3 օր՝ երեքշաբթի հինգշաբթի շաբաթ Տևողությունը՝ ժամը 15:30-ից 18:30 (3 ժամ՝ ընդմիջումով)  
Февраль 17, 2019

Ֆրանսերեն 3-րդ մակարդակ

Դասընթացի մեկնարկը՝  ս.թ. փետրվարի 20-ին: Հաճախականությունը — շաբաթական 3 օր՝ երկուշաբթի չորեքշաբթի ուրբաթ Տևողությունը՝ ժամը 15:30-ից 18:30 (3 ժամ՝ ընդմիջումով)